2021-07-18
Piniata, czyli urodziny w meksykańskim stylu

Dzieci w większości krajów nie wyobrażają sobie urodzin bez tortu, świeczek, prezentów czy balonów. Są jednak miejsca gdzie z przyjęciem urodzinowym związane są zupełnie inne tradycje. Tak jest na przykład w krajach latynoamerykańskich. Tam żadne przyjęcie nie może obejść się bez piniaty.

2021-02-01
Kilka słów o Walentynkach – jak przygotować imprezę z okazji Walentynek

Walentynki są znanym na całym świecie świętem zakochanych. Choć jego geneza w wielu religiach świata uznawana jest za nieprawomocną, to jednak nie da się ukryć, że wiele osób przywiązuje do tego dnia wielką wagę – i to w najróżniejszych krajach. W tym szczególnym dniu wszyscy posiadający (lub chcący posiadać drugą połówkę) zobowiązani są do wyznawania swoich uczuć w najróżniejszej formie, przy czym preferowane są te najbardziej romantyczne i ekspresyjne.

Czytaj dalej
2020-12-14
Jak udekorować świąteczny stół?

Już niedługo wyczekiwany przez wszystkich moment, czyli Wigilia. Wtedy to całe rodziny zasiadają razem przy stole, by w blasku choinki i przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd cieszyć się z narodzenia Pana Jezusa. Stół jest w tym czasie najważniejszym miejscem w każdym domu, dlatego warto już dziś pomyśleć o jego odpowiedniej dekoracji.

Regulamin sklepu internetowego Partykiosk

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.partykiosk.pl

z dnia 25.12.2014

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.partykiosk.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.partykiosk.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Partykiosk Jacek Dariusz Łachut, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku Dz. U. 2014 poz.827

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.partykiosk.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.partykiosk.pl, prowadzony jest przez Partykiosk Jacek Dariusz Łachut z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Mińskiej 77,telefon: 795 16 14 07, adres poczty elektronicznej: sklep@partykiosk.pl wpisany do rejestru przez Urząd Miasta Bydgoszczy pod numerem 112773, numer Regon 09305737, numer NIP 554-115-42-43.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

e.) zasady postępowania reklamacyjnego oraz warunki odstąpienia od umowy;

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java

b.) przeglądarka internetowa Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą apeltu Java

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1366x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.partykiosk.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego

c.) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Partykiosk Jacek Dariusz Łachut za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Partykiosk Jacek Dariusz Łachut.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Partykiosk Jacek Dariusz Łachut

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Partykiosk Jacek Dariusz Łachut

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.partykiosk.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy

c.) wybranej metody płatności

d.) wybranego sposobu dostawy

e.) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż  zamówienie- zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " Partykiosk - potwierdzenie wpłynięcia zamówienia ", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Niniejsze potwierdzenie wypełnia obowiązek zawarty w art. 15 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

4.8. Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia przyjęcia dostawy zamówionego towaru.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Szczegółowe koszty dostawy zostały określone pod następującym linkiem : http://www.partykiosk.pl/Koszty-dostawy-cinfo-pol-6.html

 Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni  licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

Wszystkie zamówienia złożone i opłacone  do godziny 13-stej są wysyłane tego samego dnia- przez Firmę Kurierską dostarczane są następnego dnia roboczego.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.partykiosk.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-Partykiosk-cterms-pol-10.html

oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

VI. Ceny towarów 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

VII. Metody i terminy płatności

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 14 1050 1139 1000 0090 7681 4814 w ING BSK w terminie 3 dni  roboczych od dnia złożenia zamówienia.

b.) płatnością w systemie PayU

c.) płatnością przy odbiorze przesyłki od kuriera

d.) odbierając zamówienie w naszym magazynie w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 77 możecie Państwo zapłacić gotówką.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1.   Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł  w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.  

7.3 . Aby skorzystać z prawa odstąpienia  od umowy  Klient musi poinformować  nas:

Partykiosk Jacek Dariusz Łachut, Ul. Mińska 77, 85-402 Bydgoszcz, e-mail sklep@partykiosk.pl

o swojej decyzji odstąpienia od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.4 . Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5.  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób  dostarczenia rzeczy oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji wykonania prawa odstąpienia od  umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem. 

7.6. Zwracany towar należy odesłać  na adres:

Partykiosk Jacek Dariusz Łachut, Ul. Mińska 77, 85-402 Bydgoszcz

 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym  Klient poinformował nas o odstąpieniu od  umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle  rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany przez Klienta  towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Informujemy, że Klient będzie musiał  ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności  rzeczy.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@partykiosk.pl. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut nie jest producentem towarów.

8.4. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

8.5.W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową , Klient ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową , nie później jednak niż w terminie dwóch lat od wydania Towaru.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Partykiosk Jacek Dariusz Łachut o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Partykiosk Jacek Dariusz Łachut ,85-402 Bydgoszcz, ul. Mińska 77, lub mailowo pod adres sklep@partykiosk.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Partykiosk Jacek Dariusz Łachut zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6.Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

9.7.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień  klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000 r. Nr.22, poz.271 z póź. zm.) oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła , która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Partykiosk Jacek Dariusz Łachut a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Partykiosk Jacek Dariusz Łachut a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel